Dataskydd och GDPR hos MKR Logistik AB

PÅ MKR Logistik AB är skyddet av personuppgifter och respekten för din integritet av högsta prioritet. I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är vi åtagit oss att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar.


  1. Insamling och Användning av Personuppgifter: Vi samlar in och använder personuppgifter endast för tydligt definierade och legitima syften. Detta kan innefatta, men är inte begränsat till, namn, kontaktuppgifter och övrig information som krävs för att leverera våra tjänster eller produkter, samt för kommunikation och marknadsföringssyften.

  2. Samtycke: Där det krävs kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke för behandling av dina personuppgifter. Du har möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

  3. Datadelning och Överföring: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall där det är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster, eller där det krävs enligt lag. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert.

  4. Rättigheter för Registrerade: Du har flera rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse, invända mot behandlingen, och i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

  5. Dataskyddsåtgärder: Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

  6. Kontaktinformation: För frågor om vår dataskyddspolicy eller om du har några funderingar kring hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@mkrlogistik.se

Vi är engagerade i att upprätthålla högsta möjliga standarder för dataskydd och integritet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra policyer och rutiner för att säkerställa att vi är i linje med de senaste lagkraven och bästa praxis.